آیا می توان مالیات بر ارث را از ثلث مال میت که برای خودش وصیت کرده است، داد یا نه؟
آیا می توان مالیات بر ارث را از ثلث مال میت که برای خودش وصیت کرده است، داد یا نه؟

باسمه تعالی

مالیات بر ارث از اصل ترکه و قبل از تثلیث محاسبه می شود.

کد سایت fa4228
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث