با توجه به اینکه در کوچکترین مراسم منطقۀ ما رقص و آلات موسیقی به پا هست، حضور خانم در چنین مراسمی زنانه چه حکمی دارد؟
با توجه به اینکه در کوچکترین مراسم منطقۀ ما رقص و آلات موسیقی به پا هست، حضور خانم در چنین مراسمی زنانه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

حضور در مجالس لهو و لعب که در آن غنا یا موسیقی حرام یا رقص حرام بر پا است، مطلقا جایز نیست؛ چه برای مرد و چه برای زن.

کد سایت fa4227