قطع نخاع قبل از مرگ حیوان و طیور چه حکمی دارد؟
قطع نخاع قبل از مرگ حیوان و طیور چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

احتیاط آن است که بریدن نخاع  ذبیحه را از روی عمد ترک نماید، به این معنی که کارد را به نخاع آن نرساند.

کد سایت fa4164