جنس چیزی که با آن حیوان را ذبح می کنند، باید از چه چیزی باشد؟
جنس چیزی که با آن حیوان را ذبح می کنند، باید از چه چیزی باشد؟

باسمه تعالی

ذبح حیوان به هر چیز تیز و برنده ای که اوداج (رگ های چهارگانه) را قطع کند، جایز است؛ اگرچه احتیاط مستحب است که در حال عادی و بدون وجود اضطرار از بُرندۀ آهنی استفاده شود.

کد سایت fa4163