برای حلال بودن ذبیحه، حرکت و خروج خون از آن باید چگونه باشد؟
برای حلال بودن ذبیحه، حرکت و خروج خون از آن باید چگونه باشد؟

باسمه تعالی

در حلیت ذبیحه، شرط لازم آن است که ذبح بر حیوان زنده واقع شود، پس اگر زنده بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد، همین قدر که از بدن حیوان به اندازه معمول و به شکل معمول یعنی با جهش خون بیرون آید یا حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کند، اگر چه مثلاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند، که معلوم شود زنده بوده، کافی است.

کد سایت fa4162