آیا بدون اجازه همسر می توان ازدواج مجدد نمود؟
به لحاظ قانونی، یکی از موارد برای ازدواج مجدد عقیم بودن زن است. حال اگر زنی با داشتن دو فرزند، به لحاظ پزشکی از بارداری مجدد منع شود و شوهر خواهان فرزند دیگری باشد، آیا جایز است مرد بدون اجازه همسر ازدواج مجدد کند؟

باسمه تعالی

اگر مرد بخواهد با خواهر زاده و یا برادر زادۀ همسر خود ازدواج کند باید از همسرش اجازۀ بگیرد امّا ازدواج با سایر افراد نیاز به اجازۀ همسرش ندارد. 

کد سایت fa4153
طبقه بندی موضوعی احکام ازدواج مجدد