آیا زدن دو لیوان نوشیدنی به هم ایراد دارد؟
در عرف متشرع شایع شده است که زدن دو لیوان به یکدیگر (همانند زدن دو لیوان یا دو بطری شراب به یکدیگر) حرام است حتی اگر آن دو لیوان آب باشد. آیا چنین حرفی مستند شرعی دارد؟ اگر چنین کاری حرام است آیا موجب حرمت آب دو لیوان هم می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر این کار ترویج شراب خواری محسوب شود یا قبح آن را کم کند یا مفسدۀ دیگری داشته باشد، حرام است.

2. چون این عمل رفتار شراب خوران است، حتی بدون عنوان ترویج و کاهش قبح، بنا بر احتیاط واجب ترک شود.

3. در هر حال با این کار آب لیوان ها حرام نمی شود.

کد سایت fa411