مواد مخدر خریده‌ام و پولش را ندادم و در حال حاضر ترک کرده و از این گناه توبه کرده ام. آیا واجب است آن پول را بپردازم؟
مواد مخدر خریده‌ام و پولش را ندادم و در حال حاضر ترک کرده و از این گناه توبه کرده ام. آیا واجب است آن پول را بپردازم؟

باسمه تعالی

در فرض مذکور پرداخت پول، لازم نیست.

کد سایت fa4109