اگر قرار مشارکت بین دو یا چند نفر گذاشته شود و حتی مشارکت نامه امضا شده ولی یکی از شرکا با استفاده از نقص در کلمات مشارکت نامه به اداره کار شکایت کرده و آن اداره هم قرارداد را نقض کرده و روابط را کارگری بداند و برای متشاکی جریمه تعیین نماید، آیا پولی که در این میان توسط شاکی دریافت می شود حلال است؟
اگر قرار مشارکت بین دو یا چند نفر گذاشته شود و حتی مشارکت نامه امضا شده ولی یکی از شرکا با استفاده از نقص در کلمات مشارکت نامه به اداره کار شکایت کرده و آن اداره هم قرارداد را نقض کرده و روابط را کارگری بداند و برای متشاکی جریمه تعیین نماید، آیا پولی که در این میان توسط شاکی دریافت می شود حلال است؟

باسمه تعالی

1. تشخیص دقیق موضوع در این مسأله به یک رسیدگی قضایی نیاز دارد.

2. حکم قضایی فقط برای پایان دادن به نزاع و دعوا می باشد و اگر فردی خودش می داند که چیزی حق او نیست و به خاطر اینکه طرف مقابل او نمی تواند مدرک ارائه کند، حکم به ضررش صادر می شود، این مال برای مدعی  حلال نمی شود.

کد سایت fa4065