آیا به صرف احراز وجود رابطه پیامکی و تلفنی میان زن و مرد نامحرم، در ساعات مختلف شبانه روز (بدون اطلاع از محتوای مکالمات)، کافی برای احراز رابطه نامشروع و تعزیر طرفین است؟
آیا به صرف احراز وجود رابطه پیامکی و تلفنی میان زن و مرد نامحرم، در ساعات مختلف شبانه روز (بدون اطلاع از محتوای مکالمات)، کافی برای احراز رابطه نامشروع و تعزیر طرفین است؟

باسمه تعالی

1. چنین چیزی قطعا برای احراز رابطه نامشروع کافی نیست.

2. تنها از طریق شهادت حسی چهار شاهد عادل یا اقرار اختیاری شخص احراز چنین امری شرعا ممکن است و مطالبه اقرار یا تلاش برای یافتن شاهد بر این امر شرعا جایز نیست.

3. استراق سمع مکالمات و دخالت در امور شخصی افراد جایز نیست، مگر در جایی که قانون اجازه داده باشد یا به تشخیص یک مرجع صلاحیت دار مجوز خاصی برای آن صادر شده باشد.