گوسفندی ذبح شده ولی به دلیل اینکه مریض و بی حال بود، دست و پایش، اصلا حرکت نکرد. آیا این گوسفند حرام است؟
گوسفندی ذبح شده ولی به دلیل اینکه مریض و بی حال بود، دست و پایش، اصلا حرکت نکرد. آیا این گوسفند حرام است؟

باسمه تعالی

اگر گوسفند حیات مستقره داشته؛ مثلا تا یکی دو روز آینده زنده می مانده است، حلال است.