نوازش موی زنان محرم بدون قصد لذت، چه حکمی دارد؟
نوازش موی زنان محرم بدون قصد لذت، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر قصد لذت نباشد و خوف مفسده ای هم نباشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa4004