آیا از نظر شرعی، خدمت کردن در کشورهای غرب و بی دین و کمک به جامعه آنها از نظر علمی و فنی اشکال دارد؟
آیا از نظر شرعی خدمت (کار کردن) در کشورهای غرب و بی دین و کمک به جامعه آنها از نظر علمی و فنی اشکال دارد؟ کلاً زندگی در غرب اگر کسی به اصول دین خود پایبند باشد و غذاهای حلال بخورد چه مشکل شرعی دیگری میتواند داشته باشد؟

باسمه تعالی

خدمت در نهاد ها، سازمان ها و ادارت - به ویژه ارتش و نهاد های نظامی و امنیتی- کشور های غیر اسلامی و کشور های اسلامی به جز ایران ، اگر باعث تقویت کفار یا تضعیف مسلمانان یا ارتکاب محرمات  شود، جایز نیست و در برخی کشورهای  غیر اسلامی این امر همیشه این مفاسد  را به دنبال دارد.

کد سایت fa3922