نماز در منازل سازمانی، برای کسانی که فاقد شرایط سکونت هستند، چه حکمی دارد؟
بنده با وجودی که خانه‌ دارم، مدتی است در منازل سازمانی ساکن شده ام و بابت آن، اجارۀ ناچیزی می‌دهم. از آنجا که این خانه ها به کسانی تعلق دارد که فاقد مسکن هستند، آیا من دچار غصب شده‌ام و نمازم در این خانه باطل است؟ برای جبران چه باید کرد؟

باسمه تعالی

اگر شرط پذیرش در این خانه ها، نداشتن خانۀ شخصی بوده و بر خلاف مقررات در این خانه ساکن شده اید، این خانه برای شما غصبی است و وضو و غسل و نماز در این خانه باطل است و باید ما به التفاوت اجرة المثل (اجارۀ متعارف چنین خانه ای در بازار) و اجارۀ پرداختی را به سازمان مربوط پرداخت کنید.