آیا در ارتزاق از طرف بیت المال برای افرادی مثل قاضی، فقیر بودن آن ها شرط است؟
آیا در ارتزاق از طرف بیت المال برای افرادی مثل قاضی، فقیر بودن آن ها شرط است؟

باسمه تعالی

فقیر بودن شرط نیست هر چند اگر نیاز به پول بیت المال ندارند، بهتر است چیزی نگیرند.

کد سایت fa3874