آیا رطوبتی که بعد از ادرار کردن خارج می شود، نیاز به شستن و غسل یا وضو دارد؟ آیا َاگر هنگام نماز خواندن خارج شود، باید نماز را شکست یا ادامه داد و بعد شست؟
آیا رطوبتی که بعد از ادرار کردن خارج می شود، نیاز به شستن و غسل یا وضو دارد؟ آیا َاگر هنگام نماز خواندن خارج شود، باید نماز را شکست یا ادامه داد و بعد شست؟

باسمه تعالی

اگر بعد از ادرار استبراء شود یا مدتی از بول کردن بگذرد که فرد مطمئن شود ادراری در مجرای ادرار نمانده است، رطوبت مزبور پاک است و نیاز به شستن، غسل و وضو ندارد و نماز صحیح است؛ ولی اگر بدون استبراء یا گذشت زمان مزبور، این مایع خارج شود، حکم ادرار دارد و نجس است و نماز باطل می شود و باید وضو بگیرد و دوباره نماز را از ابتدا  بخواند.

کد سایت fa387