حکم شرعی مسخره کردن غیر مسلمان (مانند تمسخر شیوۀ حرف زدنشان یا قد و قامت آن ها یا کشیدن کاریکاتور آن ها) چیست؟
حکم شرعی مسخره کردن غیر مسلمان (مانند تمسخر شیوۀ حرف زدنشان یا قد و قامت آن ها یا کشیدن کاریکاتور آن ها) چیست؟

باسمه تعالی

مسخره کردن مسلمانان حرام است و نیز اهانت به انسان ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان جایز نیست ولی مسألۀ طنز و کاریکاتور که به دور از لودگی باشد، در نظر عرف با تمسخر فرق می کند و شرعاً اشکال ندارد؛ مگر آنکه باعث تحریک فرد مقابل شود و در نهایت به اهانت مسلمان یا مقدسات اسلامی کشیده شود.

کد سایت fa3863