آیا می توانم در ضمن قرارداد شرط کنم که اگر آپارتمان شراکتی تا سال آینده فروش نرفت من سهم شریکم را به قیمت بالا تر خواهم خرید و به این وسیله او را از سود سرمایه گذاری اش مطمئن کنم؟
من با فرد دیگری بصورت شریکی اقدام به ساختن یک آپارتمان می کنیم. من به خاطر اینکه شریکم مطمئن باشد که از این سرمایه گذاری ضرر نمی کند ایا می توانم در ضمن قرارداد شرط کنم که اگر این اپارتمان تا سال اینده فروش نرفت من سهم شریکم را به قیمت بالا تر خواهم خرید و به این وسیله او را از سود سرمایه گذاری اش مطمئن کنم؟

باسمه تعالی

شرط ضمنی ذکر شده در فرض سوال، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3858
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت