آیا جایز است هر یک از مغازه داران یک مجتمع، دو مرتبه سرقفلی مغازه خویش را واگذار کند؟
اگر پاساژی که مغازه های آن به صورت سرقفلی است و مالک پاساژ به ازای مبلغی مالکیت مغازه ها را به مغازه داران واگذار نماید: الف) آیا جایز است هر یک از مغازه داران دو مرتبه سرقفلی مغازه خویش را واگذار کند؟ ب) در صورتی که در این معامله، مالک شرط کند که مغازه دار حق فروش سرقفلی نداشته باشد، و او خلاف این شرط عمل نماید آیا فروش سرقفلی باطل است یا فقط خیار تخلف شرط وجود دارد ؟

باسمه تعالی

الف. اشکالی ندارد.

ب. عمل بر خلاف شرط مذکور جایز نیست، ولی معامله باطل نبوده و خیار تخلف شرط برای مالک پیدا می‌شود.

کد سایت fa3809