اگر در یک پاساژ، چیزی مثل لوله آب یا سیم برق دچار خرابی شود و برای اصلاح آن به ناچار باید دیوار یکی از مغازه ها خراب شود و کار آن مغازه مثلا در یک هفته تعطیل شود و آن لوله آب یا سیم برق مربوط به آن مغازه نباشد، آیا آن مغازه دار حق دارد به اندازه درامد یک هفته را از دیگران طلب نماید؟
اگر در یک پاساژ، چیزی مثل لوله آب یا سیم برق دچار خرابی شود و برای اصلاح آن به ناچار باید دیوار یکی از مغازه ها خراب شود و کار آن مغازه مثلا در یک هفته تعطیل شود و آن لوله آب یا سیم برق مربوط به آن مغازه نباشد، آیا آن مغازه دار حق دارد به اندازه درامد یک هفته را از دیگران طلب نماید؟ اگر آن لوله یا سیم مربوط به آن مغازه هم باشد حکم چگونه است؟

باسمه تعالی

اگر خرابی ناشی از اقدام کسی نیست و کسی در اثر تفریط یا افراط موجب آن نشده است، کسی ضامن خسارت نیست.

کد سایت fa3806