اگر در یک پاساژ، یکی از مغازه داران بخواهد، در مغازۀ خود نوعی از شغل را اجرا نماید که با شغل های مغازه های دیگر سنخیت ندارد و مزاحم کسب آنها هم نباشد، آیا واجب است از بقیه مغازه داران اجازه بگیرد؟
اگر در یک پاساژ، یکی از مغازه داران بخواهد، در مغازه خود نوعی از شغل را اجرا نماید که با شغل های مغازه های دیگر سنخیت ندارد و مزاحم کسب آنها هم نباشد، آیا واجب است از بقیه مغازه داران اجازه بگیرد؟ اگر مزاحم کسب دیگران باشد، حکم چگونه است؟ در صورت ایجاد شغل نا مناسب، آیا بقیه حق شکایت از وی و ممانعت از او را دارند؟

باسمه تعالی

اگر این شغل مزاحم سایر مغازه ها نباشد و از ارزش پاساژ نکاهد و در مورد آن منعی در قردادهای مربوط به این پاساژ یا در قوانین مرتبط با این گونه ساختمان ها نباشد، نیاز به رضایت دیگران ندارد.