اگر در یک مجتمع تجاری ، بعضی مغازه داران قصد نصب پله برقی یا آسانسور نمایند و عده ای از مغازه داران مخالفت نمایند،‌آیا این کار جایز است؟
اگر در یک پاساژ (مجتمع تجاری)، بعضی مغازه داران قصد نصب پله برقی یا آسانسور نمایند و عده ای از مغازه داران مخالفت نمایند، در فرض های ذیل آیا اقدام جهت نصب آسانسور و پله برقی جایز است؟ 1. علت مخالفت، کم شدن قیمت مغازه باشد و شخص مخالف، مالک عین یا مالک سرقفلی مغازه باشد. 2. علت مخالفت تأثیر منفی این پله برقی و آسانسور بر فروش وی به جهت کور شدن دید مغازه او باشد. 3. علت مخالفت تأثیر منفی این پله برقی و آسانسور بر فروش وی به جهت رونق مغازه های طبقات دیگر باشد.

باسمه تعالی

1. تصرف در یک ملک مشاع مثل گذرگاه در مجتمع تجاری نیاز به اجازه تمام کسانی که نسبت به آن ملک حقی دارند، دارد. صاحبان حق عبارتند از مالکان و مستأجرانی که چنین حقی را در قراردادهای خرید یا اجاره به سایر مالکان یا مستأجران منتقل نکرده باشند.

2. با این وصف، در مورد سوال، اگر مخالف دارای حق است، مخالفت وی مانع از تصرف است و اگر فاقد این حق باشد، مخالفت وی اثری ندارد و در این امر علت مخالفت هیچ اثری ندارد.

3. البته اگر کسی که در این مورد حقی ندارد، از این تصرف متضرر شود، باید ضرر وی جبران گردد.

کد سایت fa3803