آیا نماز خواندن در قسمتهای مشترک ساختمان آپارتمانی با عدم رضایت بعض مالکین یا مستأجرین جایز است؟
آیا نماز خواندن در قسمتهای مشترک ساختمان آپارتمانی (مثل حیاط ، راه رو و ... که همه ساکنین به صورت مشاع مالک اند) با عدم رضایت بعض مالکین یا مستأجرین جایز است؟ (در صورتی که در قرار داد های گذشته چیزی ذکر نشده باشد)

باسمه تعالی

نماز در این قسمت ها نیاز به رضایت تمام مالکین دارد، مگر این که در زمینه عرف خاصی وجود داشته باشد که در آن صورت بدون نیاز به رضایت مالکان، نماز در این قسمت ها جایز است.

کد سایت fa3799