اگر سازنده ساختمان آپارتمانی بتواند نقشه بیرونی ساختمان را به گونه ای طراحی کند که واحد های ساختمان طراحی شده وی بر واحد های ساختمان مجاور مشرف نباشند، آیا ساختن ساختمان آپارتمانی با این ویژگی، مستحب و یا واجب است؟
اگر سازنده ساختمان آپارتمانی بتواند نقشه بیرونی ساختمان را به گونه ای طراحی کند که واحد های ساختمان طراحی شده وی بر واحد های ساختمان مجاور مشرف نباشند، آیا ساختن ساختمان آپارتمانی با این ویژگی، مستحب و یا واجب است؟

باسمه تعالی

اگر اشراف بگونه‌ای باشد که موجب ضرر معتنی‌به شود، اشکال دارد و باید از آن خودداری گردد و اگر در این زمینه مقرراتی وضع شده است، باید رعایت شود در غیر این صورت، هر چند این کار وجوب ندارد، ولی سزاوار است، با توسعه این نگرش از سوی دولت اسلامی و در نظر گرفتن تشویق های قانونی در طراحی و ساخت آپارتمانها با این رویکرد، فرهنگ اسلامی در حوزه معماری نهادینه شود.