آیا جایز است یک زن و مرد نامحرم در آسانسور قرار گیرند؟
آیا جایز است یک زن و مرد نامحرم در آسانسور قرار گیرند؟ (چرا که در لحظاتی کوتاه امکان ورود غیر وجود ندارد)

باسمه تعالی

اگر خوف افتادن در گناه یا مفسده دیگری مانند قرار گرفتن در موضع تهمت وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد.