اگر دو ساختمان آپارتمانی روبروی هم باشند به گونه ای که به راحتی از واحد مسکونی مقابل درون واحد مسکونی دیگر مشاهده می شود، آیا واجب است پرده ها کشیده شود تا زنان این خانه در معرض مشاهده نامحرمان قرار نگیرند؟ یا اینکه این زنان وظیفه ای نداشته و فقط مسؤولیت متوجه مردان ساختمان روبرو است؟
اگر دو ساختمان آپارتمانی روبروی هم باشند به گونه ای که به راحتی از واحد مسکونی مقابل درون واحد مسکونی دیگر مشاهده می شود: 1. آیا واجب است پرده ها کشیده شود تا زنان این خانه در معرض مشاهده نامحرمان قرار نگیرند؟ یا اینکه این زنان وظیفه ای نداشته و فقط مسؤولیت متوجه مردان ساختمان روبرو است؟ 2. اگر دو ساختمان به گونه ای باشند که رؤیت داخل خانه به راحتی ممکن نباشد، حکم چیست؟ مثلاً دو ساختمان فاصلۀ زیادی با هم داشته باشند، یا برای رؤیت نیاز به رفتن پشت بام یا بالای پنجره و ... باشد.

باسمه تعالی

1. اگر زن بداند در معرض نگاه نامحرم است، بر او واجب است خود را به گونه‌ای ـ مثلاً در این فرض ـ با انداختن پرده یا پوشیدن چادر بپوشاند.

2. در جایی که به صورت عادی زن در معرض دید نیست، حجاب بر او واجب نیست. در هر حال مردان باید چشم خود را از نگاه به زنان مؤمن که محرم  آن ها نیستند، حفظ کنند.

کد سایت fa3794