در ساختمان آپارتمانی ، اگر شیئی که اختصاص به یکی از واحد های آپارتمانی دارد ولی در دسترس مالک آن نیست ، خراب شده و به ملک ساکنین دیگر خسارت وارد نماید ، پرداخت هزینه خسارت به عهده کیست ؟
در ساختمان آپارتمانی، اگر شیئی که اختصاص به یکی از واحد های آپارتمانی دارد ولی در دسترس مالک آن نیست (مثل لوله های آبی که از پایین در کانال می باشد یا سیم برق و ... ) خراب شده و به ملک ساکنین دیگر خسارت وارد نماید، پرداخت هزینه خسارت به عهده کیست؟ (در صورتی که قصور از سازنده ساختمان نباشد)

باسمه تعالی

در صورتی که این امر ناشی از افراط یا تفریط مالک آن واحد باشد، وی باید آن را جبران کند. در غیر این صورت اگر توافقی در مورد چنین اموری بین مالکان نباشد، کسی ضامن نیست و خسارت بر عهده خود مالک است.

کد سایت fa3790