اگر اکثر مالکین با هم توافق کنند و تعهد کنند که به کسی غیر از صنف شغلیشان اجاره ندهند و نفروشند ، آیا این توافق و تعهد برای اقلیتی که در این توافق شرکت نداشته اند واجب الوفا است ؟ برای خود اکثریت چطور ؟
اگر اکثر مالکین با هم توافق کنند و تعهد کنند که به کسی غیر از صنف شغلیشان اجاره ندهند و نفروشند، آیا این توافق و تعهد برای اقلیتی که در این توافق شرکت نداشته اند واجب الوفا است؟ برای خود اکثریت چطور؟

باسمه تعالی

این شرط  برای اقلیتی که در این توافق شرکت نداشته‌اند، لازم الوفا نیست، ولی کسانی که نسبت به این امر متعهد شده‌اند، باید به تعهد خویش ملتزم باشند. البته اگر مقرراتی در کشور نسبت به اعتبار نظر اکثریت یا هیئت مدیره ساختمانهای آپارتمانی وجود داشته باشد، واجب الاتباع است.

کد سایت fa3781