در ساختمان آپارتمانی، آیا اجاره دادن قسمتی از مشاعات به یکی از مالکین، جایز است؟
در ساختمان آپارتمانی، آیا اجاره دادن قسمتی از مشاعات (مثل اتاق نگهبان یا اتاق جلسات) به یکی از مالکین، جایز است؟

باسمه تعالی

اگر این امر با رضایت مالکین باشد، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3780