با توجه به اینکه در ساختمان آپارتمانی، پارکینگ و انباری از جهت عرصه اختصاصی و از جهت زیر بنا مشاع است، آیا جایز است یکی از مالکین، پارکینگ یا انباری خود را به یکی دیگر از مالکین و یا به شخصی که جزو مالکین ساختمان نیست بفروشد یا اجاره دهد؟
با توجه به اینکه در ساختمان آپارتمانی، پارکینگ و انباری از جهت عرصه اختصاصی و از جهت زیر بنا مشاع است، آیا جایز است یکی از مالکین، پارکینگ یا انباری خود را به یکی دیگر از مالکین و یا به شخصی که جزو مالکین ساختمان نیست بفروشد یا اجاره دهد؟

باسمه تعالی

ظاهرا این گونه امور جزء توابع آپارتمان محسوب می شوند و حق فروش مستقل نسبت به آنها وجود ندارد؛ ولی در اینگونه موارد که حق انتفاع اختصاص به فرد معینی دارد، شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد.