اگر یک واحد آپارتمانی وقف شود، حکم آن در صورت تخریب ساختمان چیست؟
اگر یک واحد آپارتمانی وقف شود، حکم آن در صورت تخریب ساختمان چیست؟

باسمه تعالی

 تخریب این چنین ساختمانی در صورتی جایز است که به مصلحت موقوف له و با اذن متولی وقف صورت پذیرد و در صورت تجدید بنا، باید واحدی مشابه واحد موقوفه از نظر ارزش، در جهت وقف اختصاص یابد.