در صورت وقف یک واحد آپارتمانی آیا مشاعات مربوط به آن (مثل زیربنا و راه پله و حیاط) داخل وقف است؟
در صورت وقف یک واحد آپارتمانی آیا مشاعات مربوط به آن (مثل زیربنا و راه پله و حیاط) داخل وقف می باشد؟

باسمه تعالی

آنچه که عرفا ملحق به آن واحد است، تحت وقف قرار می‌گیرد، مانند وقتی که شخصی آن واحد را بخرد؛ مگر آن که واقف به خلاف آن تصریح کند و مثلا بگویید من این آپارتمان را بدون پارکینگ وقف می کنم که در این صورت آن مورد مشاع در مالکیت واقف باقی می ماند.