آیا وقف یک واحد از ساختمان آپارتمانی صحیح است؟
آیا وقف یک واحد از ساختمان آپارتمانی صحیح است؟

باسمه تعالی

وقف یک واحد مشخص از ساختمان صحیح است و آپارتمانی بودن مانع صحت وقف نیست.