اگر شخصی بخواهد در قسمتی از قسمت های مشترک یک ساختمان آپارتمانی تصرفی نماید (مثل عبور از حیاط یا نماز در نماز خانه و ...) و خود نیز جزء مالکین نباشد، در این صورت با اجازه گرفتن از یکی از مالکین یا مدیر یا نگهبان، این تصرف جایز است؟
اگر شخصی بخواهد در قسمتی از قسمت های مشترک یک ساختمان آپارتمانی تصرفی نماید (مثل عبور از حیاط یا نماز در نماز خانه و ...) و خود نیز جزء مالکین نباشد، در این صورت با اجازه گرفتن از یکی از مالکین یا مدیر یا نگهبان، این تصرف جایز است؟

باسمه تعالی

اگر آن مالک یا نگهبان حق چنین کاری را از سوی شرکای ساختمان داشته باشند، می توانند اجازه دهند و نیز اگر در مجتمع های بزرگی باشد که عرفا رفت و آمد های این گونه نیازمند اذن خاص نباشد، جایز است.

کد سایت fa3771