اگر یکی از مالکین ساختمان آپارتمانی بمیرد و ورثه صغیر داشته باشد و هنوز فاقد قیّم باشد، آیا جایز است مالکین دیگر، در مشاعات تصرف نمایند؟
اگر یکی از مالکین ساختمان آپارتمانی بمیرد و ورثه صغیر داشته باشد و هنوز فاقد قیّم باشد، آیا جایز است مالکین دیگر، در مشاعات تصرف نمایند؟ (خصوصاً بعضی مشاعات که مسیر رفت و آمد آنها است)

باسمه تعالی

تصرفاتی مانند عبور و مرور از مشاعات با توجه به عرف موجود نیازمند به اجازه نیست. ولی اگر قصد تصرف معتنا‌بهی باشد که معمولا با رضایت همه مالکین صورت می‌گیرد، چنین تصرفی تنها با اذن مجتهد جامع الشرایط می توان انجام داد.