در ساختمان آپارتمانی، در صورتی که استفاده از بعضی مشترکات فقط با تصرف و تردد از قسمت اختصاصی یکی از مالکین ( مثل پارکینگ وی ) امکان پذیر باشد، آیا این تصرف و تردد توسط بقیه ساکنین بدون اذن مالک آن قسمت اختصاصی، جایز است یا خیر ؟
در ساختمان آپارتمانی، در صورتی که استفاده از بعضی مشترکات (مثل حیاطچه پشت ساختمان) فقط با تصرف و تردد از قسمت اختصاصی یکی از مالکین (مثل پارکینگ وی) امکان پذیر باشد، آیا این تصرف و تردد توسط بقیه ساکنین بدون اذن مالک آن قسمت اختصاصی، جایز است یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر محل مذکور ملک شخصی فرد باشد، اجازه لازم است. ولی اگر ملک مشاع بوده و یا صرفا اولویت انتفاع از آن، در جهت خاصی(مانند پارکینگ) به افراد داده شده باشد، عبور از آن با توجه به عرف موجود نیازمند رضایت نخواهد بود.

کد سایت fa3769