اگر در ساختمانی آپارتمانی، بعضی امکانات مانند آب یا گاز مشترک بین مالکین آن باشد و برای کل ساختمان یک قبض مالیاتی بیشتر صادر نمی شود، در صورتی که تشخیص مقدار مصرف هر واحد مسکونی امکان پذیر نباشد، آیا واجب است هزینه بالسویه تقسیم شود؟
1. اگر در ساختمان آپارتمانی، بعضی امکانات مانند آب یا گاز مشترک بین مالکین آن باشد و برای کل ساختمان یک قبض مالیاتی بیشتر صادر نمی شود، در صورتی که تشخیص مقدار مصرف هر واحد مسکونی امکان پذیر نباشد، آیا واجب است هزینه بالسویه تقسیم شود ؟ 2. در صورت توافق بین مالکین در مقدار پرداخت هر مالک، اگر مالکی از مالکها واحد خود را اجاره دهد و در عقد اجاره چیزی در این زمینه قید نشده باشد، آیا واجب است توافق جدید با مستأجر صورت گیرد یا وی ملزم به تبعیت از توافق قبلی است؟

باسمه تعالی

1. در صورت عدم امکان جدایی امتیازات یاد شده و محاسبه دقیق آنها، لازم است در این باره مصالحه شود. البته در این گونه موارد می توان از عرف -در صورت تحقق-  کمک گرفت. مثل اینکه مبلغ آب را بر اساس نفر و گاز را بر اساس متراژ واحدها تقسیم نمایند ولی اگر عرفی وجود دارد که به نحو شرط ارتکازی در ضمن عقد لحاظ می‌شود، واجب است از آن پیروی شود. در مورد مالیات این امر به کیفیت تعلق مالیات بر اساس قانون بستگی دارد. اگر مالیات بر اساس متراژ باشد، صاحبان واحدها باید بر همان اساس مبلغ مالیات را پرداخت نمایند.

2. اگر عرف خاصی در این مورد وجود ندارد، باید بر اساس قرارداد جدیدی با مستأجر این مسأله را مشخص سازند.