اگر ساختمانی آپارتمانی (که هر واحد آن ملک فردی از مالکین آن باشد) تخریب شود ، و مالکین قصد فروش زمین را داشته باشند ، در صورتی که بعضی واحد ها از لحاظ متراژ بزرگتر از واحد های دیگر باشد ، آیا مالکین واحد های بزرگتر سهم بیشتری از زمین دارند یا بالسویه است ؟
اگر ساختمانی آپارتمانی (که هر واحد آن ملک فردی از مالکین آن باشد) تخریب شود، و مالکین قصد فروش زمین را داشته باشند، در صورتی که بعضی واحد ها از لحاظ متراژ بزرگتر از واحد های دیگر باشد، آیا مالکین واحد های بزرگتر سهم بیشتری از زمین دارند یا بالسویه است؟ به عبارت دیگر آیا جایز است مبلغ دریافتی بین همه بالسویه تقسیم شود یا واجب است به مالکین واحد های بزرگتر سهم بیشتری پرداخت شود؟ (فرض این است که در قرارداد های قبلی در این زمینه چیزی ذکر نشده است)

باسمه تعالی

هر مالک به تناسب حقی که از ساختمان دارد مالک مشاعات آن از جمله زمین است بنا بر این کسی که آپارتمان او دو برابر دیگری است، دو برابر از زمین سهم دارد.