اگر کسی در زمینی که ملک اوست ساختمانی آپارتمانی بسازد و خود در طبقه همکف ساکن شود و طبقه بالای خود را به فرد دیگری بفروشد به این صورت که زیر بنا در ملک فروشنده باقی باشد و فقط خود واحد آپارتمانی بالا را بفروشد، آیا پشت بام مشاع است یا ملک طبقه بالا؟
اگر کسی در زمینی که ملک اوست ساختمانی آپارتمانی بسازد و خود در طبقه همکف ساکن شود و طبقه بالای خود را به فرد دیگری بفروشد به این صورت که زیر بنا در ملک فروشنده باقی باشد و فقط خود واحد آپارتمانی بالا را بفروشد ، با این فرض: 1. آیا پشت بام مشاع است یا ملک طبقه بالاست؟ (در صورتی که در قرار داد چیزی در این زمینه قید نشده باشد) 2. در صورتی که پشت بام ملک طبقه بالا باشد ، آیا هر تصرفی که موجب ضرر بر مالک پایین نباشد جایز است؟ (مثلا یک اتاق بر پشت بام بسازد)

باسمه تعالی

1. اگر شرط خاصی در این زمینه نباشد، پشت بام مشاع خواهد بود.

2. اگر پشت بام ملک طبقه بالا باشد، مثلا در هنگام خرید این امر در بیع ملاحظه شده باشد، هر تصرف مالکانه که ضرری برای طبقه پایین نداشته باشد در آن جایز است.

کد سایت fa3764