اگر سازندۀ آپارتمانی، بخشی از مشاعات را برای پارکینگ تعیین کند و آن بخش را برای واحد های آپارتمانی تقسیم کند ولی عرصه ای بر آن بنا نکند و فقط صرف خط کشی باشد، در این صورت آیا هر یک از خریداران مالک آن قسمت خواهند شد یا فقط حق انتفاع دارند؟
اگر کسی ساختمانی آپارتمانی بسازد و هر واحد را به شخص خاصی بفروشد به صورتی که زیربنا و راه پله ها و حیاط به صورت مشاع، ولی واحد ها و قسمتهای اختصاصی هر واحد مثل انبار ملک هر فرد از خریداران باشد، در این صورت: 1. اگر فروشنده (سازنده)، بخشی از مشاعات را برای پارکینگ تعیین کند و آن بخش را برای واحد های آپارتمانی تقسیم کند ولی عرصه ای بر آن بنا نکند و فقط صرف خط کشی باشد، در این صورت آیا هر یک از خریداران مالک آن قسمت خواهند شد یا فقط حق انتفاع دارند؟ 2. در فرض فوق، در صورت اثبات حق انتفاع آیا جایز است یکی از مالکین بدون اذن دیگران بنایی (همچون انبار) بر آن قسمت بسازد؟ 3. آیا این حق انتفاع قابل اسقاط است؟ 4. اگر حق انتفاع قابل اسقاط باشد و یکی از مالکین حق انتفاع خود را اسقاط کند، آیا جایز است یکی دیگر از مالکین، آن قسمت را تصرف کرده و بدون اجازۀ دیگران بنایی در آن بسازد؟

باسمه تعالی

1. اگر این کار در هنگام خرید آپارتمان انجام شده، از باب شرط ضمن عقد وفای به آن لازم است هر چند این امر ملک مشاع را از مشاع بودن خارج نمی کند. و اگر بعد از خرید این کار انجام شده و مورد توافق مالکان مشاع بوده است، باز هم وفای به آن لازم است در هر حال این بخش از مشاعات همچنان بر مشاع بودن باقی می ماند، مگر این که از ابتدا در هنگام خرید قسمت های تعیین شده به عنوان ملک هر آپارتمان مانند انبارها، فروخته شده باشد و این امر خلاف رویه متعارف است.

2. با توجه به آن چه در بند قبل گفته شد، چنین کاری تکلیفا جایز نیست و تصرف به این شکل حرام است.

3. بله.

4. خیر، چون ملک مشاع است باید سایر مالکان هم رضایت خود را اعلام کنند.