آیا خرید و فروش امتیاز واحد های آپارتمانی که هنوز ساخته نشده و کیفیت نقشه و موقعیت آنها مشخص نمی باشد، جایز است؟ پیش خرید، چه حکمی دارد؟
آیا خرید و فروش امتیاز واحد های آپارتمانی که هنوز ساخته نشده و کیفیت نقشه و موقعیت آنها مشخص نمی باشد، جایز است؟ پیش خرید، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است اما فروش امتیاز یا حق اولویت، اگر عرفا مشخص باشد و با مقررات و قوانین منافاتی نداشته باشد، اشکالی ندارد