بلند گذاشتن ناخن دختر چه حکمی دارد؟
بلند گذاشتن ناخن دختر چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. بلند کردن ناخن اشکال ندارد.
2. درصورتی که ناخن بلند به لحاظ خصوصیات ظاهری تفاوت چندانی با ناخن معمولی نکند، زینت نیست و از این جهت حکم ناخن اصلی را دارد. بنابراین پوشاندنش واجب نخواهد بود. در غیر این صورت، در عرف مسلمانان زینت شمرده می شود. بنابراین باید از نامحرم پوشانده شود.

کد سایت fa375