در بیمۀ عمر، بین ادارۀ بیمه و شخص، قراردادی منعقد مى‌شود مبنى بر اینکه در قبال پرداخت مبلغى معین، ادارۀ بیمه پس از فوت او، مبلغ خاصى را به هر کس او معین مى‌کند یا به همۀ ورثۀ او به نحو تساوى پردازد. آیا این نوع پرداخت و تقسیم صحیح است یا باید این مبلغ بنا بر قوانین ارث تقسیم شود؟
در بیمۀ عمر، بین ادارۀ بیمه و شخص، قراردادی منعقد مى‌شود مبنى بر اینکه در قبال پرداخت مبلغى معین، ادارۀ بیمه پس از فوت او، مبلغ خاصى را به هر کس که او معین مى‌کند یا به همۀ ورثۀ او به نحو تساوى بپردازد. آیا این نوع پرداخت و تقسیم صحیح است یا باید این مبلغ بنا بر قوانین ارث تقسیم شود؟

باسمه تعالی

این اموال از دایرۀ ترکۀ میت خارج است و احکام آن را ندارد. بنابراین بیمه موظف است طبق تعهدی که داده است، عمل کند.