فردی که ازدواج کرده و دارای فرزند است، اگر تغییر جنسیت دهد و از فرزند خود سرقت مستوجب حد کند و یا ربا بگیرد، چه مجازاتی دارد؟
فردی که ازدواج کرده و دارای فرزند است، اگر تغییر جنسیت دهد و از فرزند خود سرقت مستوجب حد کند و یا ربا بگیرد، چه مجازاتی دارد؟ (با توجه به عدم قطع ید پدر در صورت سرقت حدی از فرزند و عدم تحقق ربا بین پدر و فرزند)

باسمه تعالی

در مورد اموری مانند ربا احکام جنس جدید بر او مترتب می شود و نمی تواند از فرزند ربا بگیرد اما در مساله اجرای حد، مانند حد سرقت، به احتیاط واجب نمی توان آن حد را جاری کرد.