اگر دزدی به خانه بزند و صاحب خانه، به خانۀ خود برق وصل کرده باشد و موجب برق گرفتگی دزد بشود آیا صاحب خانه ضامن است یا خیر؟ چرا؟
اگر دزدی به خانه بزند و صاحب خانه، به خانۀ خود برق وصل کرده باشد و موجب برق گرفتگی دزد بشود آیا صاحب خانه ضامن است یا خیر؟ چرا؟

باسمه تعالی

هر کسی حق دارد در ملک خود هر تصرف مشروعی از جمله اتصال آن به برق، انجام دهد. بنابراین دربارۀ دزدی که بدون رضایت صاحب خانه به خانۀ او  وارد شده است، صاحب خانه ضامن خسارت های وارد بر وی نیست.

کد سایت fa3701