آیا مرابحه سفارشی صحیح است؟
آیا مرابحه سفارشی صحیح است؟ یعنی فروشنده به درخواست مشتری جنسی را بخرد، سپس با اضافه سودی، به مشتری بفروشد؟


باسمه تعالی

بله، صحیح است.

کد سایت fa3683
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات