اگر حیوان حلال گوشت به روش غیر شرعی ذبح شود، نجس است یا پاک؟
اگر حیوان حلال گوشت به روش غیر شرعی ذبح شود، نجس است یا پاک؟

باسمه تعالی

این حیوان پاک است؛ هر چند خوردن آن جایز نیست.