دو نفر که با هم در منزلی شریک هستند به توافق می رسند که به شرط خریدن منزل دیگری، این منزل را بفروشند، بعد از آن که خانه شریکی فروخته شد، یکی از شرکاء زیر قولش می زند و می گوید حاضر نیست خانه مشترکی با شریکش بخرد. آیا طرف اول با این نقض شرط گنهکار است؟
دو نفر که با هم در منزلی شریک هستند بعد از مشورت با یکدیگر به توافق می رسند که به شرط خریدن منزل دیگری، این منزل را بفروشند، بعد از آن که خانه شریکی فروخته شد، یکی از شرکاء زیر قولش می زند و می گوید حاضر نیست خانه مشترکی با شریکش بخرد ولی به او می گوید: که حقش را از منزل شراکتی اول پرداخت می کند و منظورش هم این است که از دست شریکش خلاص شود آیا طرف اول با این نقض شرط گنهکار است؟ با توجه به این که اگر این شرط نبود، طرف دیگر راضی به فروش خانه نمی شد.

باسمه تعالی

در چنین حالتی بر هر یک از شرکا واجب است به تعهد خود عمل کند و اگر بر خلاف آن رفتار کند، گناهکار است؛ اما معامله ای که با شخص ثالث (خریدار) انجام شده است، صحیح است و اگر قبل از فروش خانۀ مشترک یکی از شرکا تعهد خود را نقض کند، شریک دیگر می تواند به تعهدش عمل نکند و از فروش خانه خودداری کند.

کد سایت fa3604