آیا می توانم بدون اطلاع مسئولین، حق خودم را از سازمان بردارم؟
اینجانب کارمند در سازمانی هستم که یکی از زیر مجموعه آن فروشگاه می‌باشد و من در یکی از این فروشگاه‌ها مسئول غرفه مواد غذایی هستم. از آنجایی که طبق دستور العمل سازمان، مبلغ نیم در صد از فروش را جهت کسری غرفه که شامل دزدی، ورشکستگی و غیره است در نظر گرفته‌اند باید پایان هر سال محاسبه شود، چنانچه کسری این غرفه از مبلغ نیم در صد در نظر گرفته شده بیشتر باشد غرفه‌دار که اینجانب هستم موظف به پرداخت یکجا می‌باشم و در صورت عدم پرداخت، راهی دادگاه شده و متعاقباً زندان و دیگر مجازات. اکنون سؤال من این است که سال گذشته غرفه من در وسط سال مبلغ 1200000تومان کسری آورد که از من مبلغ مذکور را یکجا گرفتند و در پایان سال غرفه من هیچ کسری نداشت ولی مبلغی را بابت نیم در صد به اینجانب پرداخت نکردند، آیا می‌توانم حق قانونی خودم را برداشت نمایم؟ هیچ مرجعی از سازمان با توجه به شکایات متعدد، موارد را پیگیری نمی‌کند.

باسمه تعالی

1. اگر بر اساس قرارداد بین شما و آن سازمان و آیین نامه های ملحق به آن قرارداد تا نیم درصد از کسری فروش چشم پوشی می شود بدون آنکه حق غرفه دار باشد، شما حقی ندارید؛ و نمی توانید چیزی برداشت کنید.

2. اگر بر اساس همان مقررات این نیم درصد حقی برای غرفه دار باشد به گونه ای که در صورت عدم کسری، باید به عنوان حقوق به وی پرداخت شود، می توانید این مبلغ را مطالبه کنید.

3. در فرض دوم برای استیفای این حق، بنابر احتیاط واجب باید ابتدا به قانون(دادگاه و مراجع ذی صلاح) مراجعه کنید؛ ولی اگر نمی تواند حقوق خود را از راه قانونی در یافت کنید؛ یعنی نمی توانید به دادگاه مراجعه کنید و یا امکان اثبات حق خود را در دادگاه ندارید، می تواند معادل این حق را از اموال متعلق به آن سازمان بردارید. البته در صورت برداشت  شما و اطلاع سازمان و اقدام علیه شما باید برای نجات از تبعات قانونی آن، حق خود را اثبات کنید.

 4. در صورتی که بعد از مراجعه به قانون، حکم به ضرر شما صادر شد، دیگر  تقاص(برداشت حق خود از اموال آن سازمان) جایز نیست.