حکم بوسیدن مادر زن با لذت چیست؟
حکم بوسیدن مادر زن با لذت چیست؟

باسمه تعالی

بوسیدن مادر زن با لذت حرام است.

 

کد سایت fa357